Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Бараннік Тетяна Володимирівна

Доцент кафедри біохімії, канд. біол. наук.

Ауд. 2-5, тел. 707-55-02,

e-mail: tbarannik[at]karazin.uatbarannik[at]univer.kharkov.ua

Google Академія, ResearchGate

Випускниця кафедри біохімії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. (Кваліфікація: Біохімік. Викладач). Закінчила аспірантуру при кафедрі біохімії. В 1999 р. отримала ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Тема кандидатської дисертації: «Механизмы действия хлорида ртути и хлорида кобальта на активность дельта-аминолевулинатсинтазы в печени крыс».

З 1999 р. працює викладачем на кафедрі біохімії. У 2008 р. отримала звання доцента.

З 2007 р. відповідає за офіційний сайт біологічного факультету.

Викладає навчальні курси:

 • для бакалаврів (біол.ф-т): «Основи біоінформатики» (3 курс), спецкурси «Основи біохімічних досліджень» (3 курс), «Біонеорганічна хімія» (4 курс), «Прикладна інформатика» (4 курс);
 • для магістрів (біол.ф-т, спеціальність «біохімія»): «Методологія та організація наукових досліджень», «Клітинна біохімія», «Молекулярні механізми міжклітинної комунікації», «Біоінформатика»;
 • для іноземних студентів медичного факультету (2 курс): «Біологічна хімія» (англ. мовою).

Наукові інтереси:

 • Біологічні функції та механізми зв’язування гема
 • Біологічні функції, біогенез та транспорт мікроРНК
 • Механізми відповіді клітини на оксидативний стрес
 • Механізми гемолізу і обмін аргініну в еритроцитах
 • Біонеорганічна хімія: шляхи обміну та біологічні функції металів
 • Роль екзонізованих повторів (ALU) в регуляції експресії генів
 • Біоінформатика в біохімічних дослідженнях

Основні наукові публікації:

 1. Kaliman P.A., Barannik T., Strel’chenko E., Inshina N., Sokol O. Intracellular redistribution of heme in rat liver under oxidative stress: the role of heme synthesis// Cell Biology International.– 2005.–V.29.– P.9-14 (імпакт-фактор=1,6). Анотація
 2. Калиман П.А., Баранник Т.В. Регуляция активности  d-аминолевулинатсинтазы при окислительном стрессе// Биохимия.– 1999.– т.64, №6.– С.836-842. Анотація
 3. Калиман П.А., Баранник Т.В. Строение и биологические функции гемсвязывающих белков млекопитающих// Усп.совр.биол., 2000.– Т.120, №1.– с.60-72.
 4. Калиман П.А., Баранник Т.В. Метаболизм гема и оксидативный стресс// Укр.біохім.журн., 2001.– Т.73, №1.– С.5-15. Анотація
 5. Каліман П.А., Стрельченко К.В., Бараннік Т.В., Нікітченко І.В., Іншина Н.М., Павиченко О.В., Филимоненко В.П. Метаболізм гему і гемопротеїнів та деякі показники антиоксидантної системи у еритроцитах і тканинах щурів при анемії, що викликана фенілгидразином// Фізіол.журн.– 2003.– Т.49, №2.– С.66-72. Анотація
 6. Barannik T.V., Inshina N.M., Kaliman P.A. Free heme pool and activity of key enzyme of heme synthesis in the rat liver under action of agents affecting reduced glutathione level// Укр. біохім. журн., 2005.– т.77, №5.– С.120-122. Анотація
 7. Barannik T., Strel’chenko E., Inshina N., Nikitchenko I., Kaliman P.A. Possible role of newly synthesized heme in signaling under stress agents action// Poster Sessions of FEBS Special Meeting 2003 on Signal Transduction, Brussels, Belgium, 3-8 July 2003. – Eur. J. Biochem., 2003.– V.270, Suppl.– P.231. Анотація
 8. Barannik T., Ganusova G. and Kaliman P. Sex-related differences in activity of NADPH-generating system and reduced glutathione level in rat liver under mercury chloride action// Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Lublin – Polonia.-2008.- Vol. XIX, N2.– Р. 130-133 (Польща).
 9. Бараннік Т. В., Каліман П. А. Статеві особливості підтримання пулу відновленого глутатіону в печінці щурів при оксидативному стресі, що викликаний введенням солей ртуті та кобальту// Фізіол. журн.– 2010.– Т.56, №2.– С.184.
 10. Barannik  T. V. Gene ontology analysis of protein-coding mRNAs with exonized Alu repeats and potential targets of Alu-derived microRNAs// Матеріали X Українського біохімічного з’їзду.– Укр. біохім. журн. – 2010.– Т.82, №4 (додаток 1).– С.17.
 11. Barannik T.V. Molecular docking analysis of heme binding to MAPK signaling cascade members involved in neurons development and
  survival//Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol.86, N 5(Suppl. 1). –P.15-16.

Індекс Хірша (h-index) = 3 (Scopus)

Участь у міжнародних конференціях:

 1. 2003 р. – Стендова доповідь на Конгресі Федерації Європейських Біохімічних Товариств (FEBS) в Брюселі (Бельгія)/ FEBS Special Meeting 2003 on Signal Transduction, Brussels, Belgium, 3-8 July 2003 (отримала грант на поїздку від організаторів). Тема доповіді: «Possible role of newly synthesized heme in signaling under stress agents action»
 2. 2009 р. – Усна доповідь (пленарна) на ΙV міжнародній конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери». Харків, 15-18 грудня 2009 р. Тема доповіді: «Проблема оптимального выбора биоинформационных ресурсов при решении биологических задач»
 3. 2010 р. – Усна доповідь на Першому всеукраїнському з’їзді «Медична та біологічна інформатика і кібернетика», Київ, 2010. Тема доповіді: «Использование биоинформационных ресурсов в исследованиях микроРНК» Презентація
 4. 2010 р. – Усна доповідь (пленарна) на Міжнародній конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем», Київ. Тема доповіді: «Perspectives of databases and program tools development in bioinformatics» Презентація
 5. 2010 р. – Усна доповідь на X Українському біохімічному з’їзді, Одеса. Тема доповіді: «Gene ontology analysis of protein-coding mRNAs with exonized Alu repeats and potential targets of Alu-derived microRNAs» Презентація
 6. 2014 – Усна доповідь на ХІ Українському біохімічному конгресі, Київ “Molecular docking analysis of heme binding to MAPK signaling cascade members involved in neurons development and survival” Презентація

Підвищення кваліфікації (за 5 років):

 • 2008 р. – Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, м. Київ (відділ біоінформатики та білкової інженерії)
 • 2010 р. – ХНУ ім. В.Н.Каразіна (ф-т комп’ютерних наук, професійний курс «Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі»)
 • 2012 р.- ХНУ імені В.Н.Каразіна (кафедра молекулярної та медичної біофізики)
 • 2013 р.- отримала сертифікат лінгвістичного центру факультету іноземних мов ХНУ ім. В.Н.Каразіна (англійська мова на рівні “Advanced”).

Керівництво студентською науковою роботою:

Т. В. Бараннік керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів. Проводить факультативні заняття з біоінформатики для студентів молодших курсів.

Основна тематика бакалаврських та дипломних робіт охоплює експериментальні дослідження механізмів гемолізу та обміну аргініну в еритроцитах, а також біоінформаційний аналіз білків, що задіяні у відповіді клітини на оксидативний стрес, у біогенезі та транспорті мікроРНК, у регуляції еритропоезу та ін.

Деякі публікації за результатами бакалаврських та дипломних робіт під керівництвом Т. В. Бараннік:

 1. Ван Ин, Баранник Т.В. Влияние гемина и доноров NO-радикала на активность ключевого фермента синтеза гема в печени крыс// Збірка матеріалів І Міжнародної конференції молодих вчених “Сучасні проблеми екології”.– Запоріжжя, 2005.– С.39-40.
 2. Ларионова А.В., Баранник Т.В. Содержание восстановленного глутатиона в разных органах крыс при введении гемина и ингибитора NO-синтазы in vivo// Матеріали 2 міжнародної конференції молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери». Харків, 19-21 листопада 2007 р. – С.45-46.
 3. Тюкова Є.А., Бараннік Т.В. Вплив хлориду кобальту та хлориду ртуті на пероксидну резистентність еритроцитів самиць щурів// Мат. міжнар. наук. конф. “Біофізичні механізми функціонування живих систем”, присвяч. 70-річчю від дня народження професора О.А.Гойди  (16-18 жовтня 2008р.). – Львів,2008.– С.86-87.
 4. Тюкова Є.А., Шевелев О.А. Статеві особливості пероксидної та осмотичної резистентності еритроцитів щурів// Матеріали ΙΙΙ міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери». Харків, 18-21 листопада 2008 р. – С.67-68.
 5. Rotan’ O.Ya., Chuprina I.P., Guryeva A.V. and Barannik T.V. Specific features of osmotic, detergent and peroxide hemolysis after ferric chloride action on erythrocytes in vitro// Materials of IV International Young Scientists conference «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution». – Odesa. –  2009. –  С. 174 – 175.
 6. Гурьева А.В. Влияние модификаций белкового и липидного компонентов мембран на пероксидную резистентность эритроцитов человека// Материалы VI международной конференции молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы», Харьков, 2009. – С. 31 -32.
 7. Рогульська О.Ю., Онишко Ю.С., Реміз О.М., Бараннік Т.В. Вплив хлориду кальцію на осмотичний, пероксидний та детергентний гемоліз еритроцитів при дії хлориду заліза// Молодь і поступ біології: збірник тез VI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (21-24 вересня 2010, м. Львів).- Львів, 2010. – C. 42-43.
 8. Rogulska O., Onyshko Iu., Remiz O. and Barannik.T.V. Effect of saponin and ferric chloride on hemolysis resistance, echinocytosis and cholesterol content of erythrocytes// Proceedings of the V International Young scientists conference «Biodiversity, Ecology. Adaptation. Evolution» (June 13-17, 2011).–  Odesa: Pechatniy Dom, 2011.– P.179.
 9. Semibratyev S., Barannik T.V. In silico analysis of potential targets of microRNAs involved in the regulation of erythropoiesis/ Abstracts of 4th IMBG Conference for Young Scientists “Molecular Biology: Advances and Perspectives”, September 14-17, 2011, Kiev, Ukraine.– P.211.
 10. Kalashnikova V., Barannik T.V. Bioinformatic analysis of human genes and microRNAs involved In the response to oxidative stress// Abstracts of 4th IMBG Conference for Young Scientists “Molecular Biology: Advances and Perspectives”, September 14-17, 2011, Kiev, Ukraine.– P.212.
 11. Милько О. С. Аргиназная активность и содержание мочевины, гемоглобина и общего белка в эритроцитах человека при действии гемина и хлорида железа (III) in vitro// Материалы VI международной конференции молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы», Харьков, 2011. – С. 88 -89.
 12. Баранник Т.В., Милько О.А. Влияние сапонина на степень лизиса и аргиназную активность эритроцитов человека при действии хлорида железа (ІІІ) и аргинина in vitro// Матеріали другої міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології», 24-25 вересня, 2013, Дніпропетровськ, Україна.– С.90.
 13. Sapozhnikova V.O., Barannik T.V. Evolutionary analysis of architecture and extracellular domain sequence of SID-1 family proteins/Матеріали XI Українського біохімічного конгресу 6-10 жовтня 2014 р., м. Київ //Ukr. Biochem. J. – 2014. – Vol.86, N 5(Suppl. 1). – P.78-79.

Методичні посібники (за 5 років):

 1. Бараннік Т.В. Біологічна хімія: комплекс навчально-методичних матеріалів до практичних занять і підсумкового модульного контролю (для іноземних студентів медичних спеціальностей).– Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006.– 120 с.– Англ. мовою.
 2. Бараннік Т.В., Буланкіна Н.І. Біохімія людини: комплекс навчально-методичних матеріалів до практичних занять і підсумкового модульного контролю (для студентів-валеологів).– Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007.– 64 с.

У листопаді 2011 р. провела університетський методичний семінар «Досвід викладання спецкурсу «Біоінформатика» при підготовці магістрів».