Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Кафедра сьогодні

Кафедра біохімії здійснює підготовку фахівців за напрямом 6.040102-біологія. Кафедра готує бакалаврів біології (спеціалізація «біохімія») та магістрів і спеціалістів (спеціальність 7/8.04010205 – біохімія та спеціальність 7/8.04010201 – біологія) за денною та заочною формою навчання.

>>>Інформаційний буклет:                            >>>Презентація:          
БуклетПрезентація

Випускники  кафедри біохімії (магістри та спеціалісти) мають змогу працювати в біохімічних лабораторіях науково-дослідних інститутів біологічного і медичного напрямків, підприємств харчової і фармацевтичної промисловості,  епідеміологічного та екологічного надзору; проводити лабораторну діагностику в медицині, спорті і криміналістиці; займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах.

Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі. На кафедрі діє очна та заочна аспірантура за спеціальністю «біохімія».  Кафедра біохімії має значний досвід підготовки науково-педагогічних кадрів. Останнім часом також збільшилась кількість випускників, які продовжують навчання в європейських університетах.

Кафедра забезпечує викладання загальних курсів «Біохімія», «Біоорганічна хімія», «Радіобіологія» для студентів біологічного факультету, курсу «Біологічна хімія» для студентів медичного факультету та курсу «Біохімія людини» для студентів філософського факультету спеціальності «валеологія».

Співробітниками кафедри видаються навчально-методичні матеріали з дисциплін, що викладаються. За останні роки викладачами кафедри було підготовлено 3 навчальних посібника, 5 навчально-методичних комплексів з нормативних та спеціальних курсів.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри біохімії є механізми регуляції обміну речовин при дії на організм екстремальних факторів навколишнього середовища, біохімія стресу та адаптації, клітинні та молекулярні механізми передавання сигналу про напруження в сполучній тканині, обмін гему та гемопротеїнів, медична біохімія, біоінформатика.

Нещодавно на кафедрі відкрито нову науково-дослідну лабораторію з клітинної біології. Кафедра має свою філію в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, в лабораторіях якого студенти кафедри проходять виробничу практику, виконують дипломні роботи. Для реалізації планів наукових досліджень, які проводяться кафедрою біохімії в області біохімії і клітинної біології поряд з лабораторіями кафедри залучені наукові бази НДІ біології, Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України; Інституту медичної радіобіології АМН України, Інституту ендокринної патології АМН України, Інституту мікробіології та імунології  імені І.І. Мечникова АМН України.

Щорічно співробітниками кафедри та аспірантами готується біля 40 публікації в фахових виданнях. Результати наукової роботи кафедри представляються на різноманітних наукових конференціях в Україні та закордоном. Активно ведеться наукова робота зі студентами та молодими науковцями. Вже стало традиційним, що студенти кафедри успішно працюють в студентському науковому товаристві факультету і не тільки представляють результати дослідницької роботи на конференціях молодих вчених, але беруть участь в організації молодіжних наукових форумів. Протягом багатьох років кафедра бере активну участь в роботі Українського біохімічного товариства, що є частиною Федерації Європейських біохімічних товариств (FEBS). На базі кафедри проведено IX Український біохімічний з’їзд (2006).