Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ганусова Галина Володимирівна

Старший викладач.

Ауд. 2-5, тел. 707-55-02,

e-mail: g.ganusova[at]karazin.ua

Google Академія, ResearchGate

Випускниця кафедри біохімії Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. (Кваліфікація: Біохімік. Викладач).

Закінчила аспірантуру при кафедрі біохімії.

З 1990 р. працює викладачем на кафедрі біохімії.

З 2001 р. – член навчально-методичної комісії біологічного факультету.

Викладає наступні курси:

 • для бакалаврів (біологічний ф-т): «Основи біохімічних досліджень» (3 курс), спецкурси «Біологічні мембрани», «Молекулярна ендокринологія» (4 курс), спецпрактикуми «Лабораторна техніка», «Хірургія» (4 курс);
 • для магістрів (біологічний ф-т, спеціальність «біохімія»): «Регуляція обміну речовин»;
 • для бакалаврів (медичний ф-т): «Біологічна хімія» (2 курс)

Методичні посібники:

 1. Биологическая химия: методические указания к лабораторному практикуму для студентов медицинского факультета / сост. Седова К.В., Ганусова Г.В., Князева М.В. – Х.:ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. – 112 с.

Наукові інтереси:

 • Молекулярні механізми розвитку оксидативного стресу
 • Статеві особливості відповіді на оксидативний стрес, що викликаний металами
 • Гормональна регуляція обміну речовин

Основні наукові публікації :

 1. Ганусова Г.В. Возрастные особенности активности NADP-зависимых дегидрогеназ и содержания цитохромов Р-450 и b5 в печени крыс при развитии оксидативного стресса, вызванного хлоридом кобальта// Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2005. – Вип. 1-2, № 709. – С. 33-38.
 2. Ганусова Г.В. Изучение некоторых показателей стероидогенеза в надпочечниках крыс при введении хлорида кобальта и хлорида ртути// Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна, Серія:біологія. –2006. – N 729. – С. 10-15.
 3. Ганусова Г.В. Активность цитоплазматических NADP-зависимых дегидрогеназ и содержание цитохромов Р-450 и b5 в печени крыс при введении хлолрида кобальта и хлорида ртути// Вісник Дніпропетровського університету, серія: біологія, екологія. – 2006. – Т.1, N 3/2. – С. 58-62.
 4. Fylymonenko V., Barannic T., Nikitchenko I., Pavychenko O., Inshina N., Ganusova G., Kaliman P.A. Availability of free heme for signaling under action of agents causing hemolysis and anaemia in rats, 6th Parnas Conference “Molecular mechanism of cellular signaling”, Krakov, Poland, May 30th-June 2nd, 2007// Acta Biochimica Polonica. – 2007. – Vol. 54, Suppl 2. – P. 39.
 5. Ганусова Г.В., Калі ман П.А. Активність деяких NADP-залежних дегідрогеназ та вміст цитохромів Р-450 і b5 у печінці щурів при введенні хлориду ртуті// Медична хімія. – 2007. – Т. 9, N 2. – С. 10-13.
 6. Г.В. Ганусова, П.А. Калиман Влияние хлорида кобальта на активность NADP+-зависимых дегидрогеназ и содержание цитохромов Р-450 и b5 в яичниках крыс разного возраста// Пробл. старения и долголетия. – 2007. – Т. 16, № 4. – С. 339-346.
 7. Ганусова Г.В., Калиман П.А. Влияние хлорида ртути на активность некоторых NADPH-генерирующих ферментов и содержание цитохромов в яичниках крыс// Проблеми ендокринної патології. – 2008. – №2. – С. 50-55.
 8. Г.В. Ганусова, П.А. Каліман Активність антиоксидантних ферментів у печінці самиць щурів при введенні хлориду ртуті// Медична хімія. – 2009. – Т. 11, №3. – С. 152-153.

Індекс Хірша (h-index) = 1 (Scopus)

Участь у міжнародних конференціях:

 1. Kaliman P.A., Ganusova G.V. Some indices of steroidogenesis in ovaries of different age rats after administration of mercury chloride, VI European congress “Healthy and active ageing for all Europeans, July 5-8, 2007, Saint Petersburg, Russia // Успехи геронтологии. – 2007 – Т. 20, N 3. – С.40.
 2. Г.В. Ганусова Вплив хлориду кобальту і хлориду ртуті на концентрацію гормонів кори надниркових залоз самиць щурів// Матеріали  XVIII з’їзду Українського фізіологічного товариства, Одеса, 20-22 травня 2010 р./ Фізіологічний журнал. – Т. 56, № 2. – С. 131.
 3. Ганусова Г.В., Калиман П.А. Влияние хлорида ртути на активность некоторых NADPH-генерирующих ферментов в печени крыс разного возраста// Материалы IX Международного симпозиума «Биологические механизмы старения», Харьков, 26-28 мая 2010, С. 29-30.
 4. Ганусова Г.В. Влияние хлорида ртути на активность антиоксидантных энзимов в яичниках крыс// Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду, м. Одеса 13-17 вересня 2010 р. /Український біохімічний журнал. – Т. 82, № 4 (додаток 2). –  С. 238.
 5. Г.В. Ганусова,  П.А. Калиман  Возрастные изменения активности НАДФН-генерирующих ферментов в надпочечниках крыс при введении хлорида ртути// Матеріали V національного конгрессу геронтологів і геріатрів, м. Київ, 12-14 жовтня 2010 р./ Проблемы старения и долголетия. – Т. 19, № 3. – С. 225.

Підвищення кваліфікації:

 • 2010 р. – ХНУ імені В.Н. Каразіна, ф-т комп’ютерних наук, початковий курс «Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі»;
 • 2010 р. – ХНУ імені В.Н. Каразіна, біологічний ф-т, кафедра фізіології людини та тварин; свідоцтво № 46.

Керівництво студентською науковою роботою:

Ганусова Г.В. керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів. Основна тематика бакалаврських та  дипломних робіт охоплює вивчення механізмів розвитку оксидативного стресу при введенні хлоридів кобальту і ртуті.

Деякі публікації за результатами бакалаврських та дипломних робіт під керівництвом Ганусової Г.В.:

 1. Галина Ганусова, Елена Гладкая Влияние хлоридов кобальта и ртути на содержание ТБК-активных продуктов в сыворотке и печени самок крыс // Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології», Тези доповідей, 30-31 жовтня 2008, Дніпропетровськ. – С. 93.
 2. Gladkaya E. A., Ganusova G.V. Activity of antioxidant enzymes in rat ovaries under mercury chloride action// Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція», присвяченої 180-річчю з дня народження видатного фізіолога І. М. Сєчєнова (Одеса, 16-19 вересня 2009 р.). – 2009. – C. 141-142.
 3. Barannik T., Ganusova G., Gladkaya E., Tyukova Eu and Kaliman P.A. Hemolysis and oxidative stress development in blood of female rats under mercury chloride action// Материалы шестой национальной научно-практической конференции с международным участием «Активные формы кислорода, оксид азота, антиоксиданты и здоровье человека», (Смоленск, 14-18 сентября 2009). – 2009. – С. 150-151.
 4. Ганусова Г. В., Охрименко С. М., Пуста М. И., Зозуля С. Н. Влияние хлорида кобальта и унитирола на активность ферментов глюконеогенеза и показатели энергетического метаболизма в печени и сыворотке крыс // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку”, м. Харків, 8-10 квітня 2010 р., Т. 1, С. 90-95.