Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Князева Марина Владиславівна

Професор кафедри біохімії, доктор біол. наук

e-mail:  m_knyazyeva[at]ukr.net

Google Академія, ResearchGate

Випускниця кафедри біохімії Харківського державного університету ім.. О.М.Горького (Кваліфікація: Біохімік. Викладач). В 1988 р. отримала ступінь кандидата біологічних наук, в 1996 р.- ступінь доктора біологічних наук  зі спеціальності 03.00.04 – біохімія.

Тема кандидатської дисертації: «Особенности вуглеводного обмела в тканях позвоночника при гипокинезии и эмоционально-болевом стрессе».

Тема докторської дисертації «Метаболічні аспекти змін у тканинах органів кістково-суглобової і серцево-судинної систем при стресі».

З 1981 по 2002 р. працювала в Українському інституті удосконалення лікарів (нині ХМАПО) на посадах молодшого наукового співробітника, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника, професора кафедри клінічної біохімії та судово-медичної токсикології.

З 2002 р. працює професором на кафедрі біохімії ХНУ ім. В.Н.Каразіна.

Викладає навчальні курси

  • для студентів медичного факультету (2 курс): «Біологічна хімія»
  • для бакалаврів (біол.ф-т) та для магістрів (біол.ф-т, спеціальність «біохімія»): «Методика викладання у вищій школі»

Методичні посібники (за 5 років)

1.       Князева М.А. Курс лекций по биохимии ( для студентов медицинских вузов): Учебно-методическое пособие. 2-е изд., испр. и доп.-Харьков.- ООО «Эдена», 2009.-307 с.

2.       Князева М.В. Сборник задач по биохимии (для студентов медицинских вузов): Учебно-методическое пособие.-Харьков: Издательство «Едена», 2008.-120с.

3.       Князева М.А. Курс лекций по биохимии ( для студентов медицинских вузов): Учебно-методическое пособие. 3-е изд., испр. и доп.-Харьков.- Изд-во Вировец А.П. «Апостроф», 2011.-326 с.

4.       Биологическая химия: методические указанияк лабораторному практикуму для студентов медицинского факультета / сост.: Седова К.В., Ганусова Г.В., Князева М.В.- Х.: ХНУ имени В.Н.Каразина, 2012.-112 с.

5.       Князева М.А. Курс лекций по биохимии ( для студентов медицинских вузов): Учебно-методическое пособие. 4-е изд., испр. и доп.-Харьков:. «Цифрова друкарня №1», 2013.- 340 с.

6.       Павлова Т.Д., Князева М.В., Прокопюк А.В. Онкогинекология (учебное пособие для врачей онкогинекологов и акушеров-гинекологов)-2-е изд., испр. и доп.-Х.: Вид-во ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014.-380с.

Наукові інтереси:

  • Механізми адаптації організму за екстремальних умов
  • Діагностичні комплекси виявлення захворювань та оцінки ефективності лікування
  • Біохімічні особливості змінень сполучної тканини за умов патології
  • Особливості викладання біохімії в вищих медичних навчальних закладах

Основні наукові публікації:

M.Knyazeva, O.Babaeva. Peculiarities of metabolism of qlycoconjuqates in diagnosing rupture of aortal aneurism. 29th FEBS Congress Matherials.-EJB.-  2004. -V. 271.-Supplement 1.-P.158.

FEBS Anniversary Celebration.Challenges for European science. One of the winner of a free registration to the 2004 febs Congress in Warsaw. By Marina Knyazeva. FEBS NewsLetter May 3/2004.-P.6.

Князєва М.В. Про викладання біохімії на медичних факультетах в Україні з позицій  зарубіжного метода problem-based-learning ( PBL ) // Медична хімія, Тернопіль,2004, Т.6,№3.-С.129-133.

Князева М.В. До питання про викладання біохімії на медичних факультетах // Буковинський медичний вісник – Чернівці.– 2005, №2.-С.118-120.

Іваннікова С.В., Князєва М.В., Леонтьєва Ф.С. Біохімічна характеристика сполучної тканини аорти у хворих з аневризмою аорти // Буковинський медичний вісник – Чернівці.– 2005, №2.-С.105-106.

Knyazyeva M.V., Prokopyuk A.V., Pavlova T.D. Steroid hormone receptor expression in pathogenesis and prognosis of ovarian cancer  // 5 th Parnas conference. Molecular mechanisms of cellular signaling.- The Ukrainian Biochemical Journal.-Vol.77, N2, 2005 (special issue).-P.189.

Князева М.В., Иванникова С.В. Перекисное окисление липидов как характеристика функционального состояния нейтрофилов при остром инфаркте миокарда и остеохондрозе. Сб. трудов.- 4-я национальная конференция с международным участием «Активные формы кислорода, оксид азота, антиоксиданты и здоровье человека».-Смоленск,-2005.-С.143-145.

Knyazyeva M., Prokopyuk A., Babaeva O. Peculiarities of metabolism of glycosaminoglycans in monitoring of ovarian cancer treatment // The FEBS Journal.-2006.,V.273.-S.1.- P.262.

Князєва М.В., Іваннікова С.В. Окислювальний стрес як можлива причина розриву аневризми аорти // Біологічне окиснення в нормі і патології.-Матеріали науково-практ. конф.-Медична хімія (Med ical Chemistry) , Тернопіль,  2006- Т.8.- №4.-С.89-91.

Спосіб прогнозування ефективності лікування раку яєчників / Міхановський О.А., Князєва М.В., Прокопюк О.В., Павлова Т.Д., Іванова І.В. // Заявка на винахід  № а 200606810 від 19.06.2006.Патент на винахід № 78952, 25.04.2007.-Бюл. № 5.

Knyazyeva M.V., Prokopyuk A.V., Babaeva O.I.Ivannikova S.V.Glycosaminoglycans as an instrument in work of molecular machine of connective tissue// The FEBS Journal,2007.-Vienna, Austria .-V.274.- Supplement1.-P.213.

Knyazyeva M.V., BabaevaO.I., Prokopyuk A.V., Morgun V.A. The effect of stress factor of The connective tissue of different localization// Materials of III International Young Scientist Conference. Biodiversity. Ecology.Adaptation. Evolution. Odesa.-2007.-P.196.

Князєва М.В., Іваннікова С.В., Бабаєва О.И., Лодяна І.М., Володось Н.Л. Спосіб діагностики можливості розриву аневризми аорти //  Патент на корисну модель № 26987 від 10.10.2007.№ заявки u 2007 06634.- Бюл.№16.-10.10.2007

Прокопюк А.В., Князева М.В., Павлова Т.Д. Динамика содержания некоторых цитокинов в сыворотке крови больных раком яичников III-IV стадий под влиянием количества курсов НПХТ    //Сибирский консилиум: медико-фармацевтический журнал.- 2007. – № 7 (62). – С. 72-73.

Черепенко Е.И., Куриленко И.Н. ,Князева М.В. Наука о жизни: от молекул к молекулярным машинам процессов жизнедеятельности ( о работе 32 съезда FEBS-2007) // Укр..біохім. журн.-2007 , т.79,№6.-С.118-121.

Knyazyeva M., Prokopyuk A., Fedec O.,  Pavlova T. Peculiarities of biochemical changes in blood serum and postoperative tissues in patients having ovarian cancer at III-IV stages // J. Annales UMCS, Pharmacia.-V.21.,N1.-2008.-61-70.

Knyazyeva M., Fedec O., Prokopyuk A., Pavlova T. Сhanges in some cytokines and glycosaminoglycan content in patients having ovarian cancer ( in the course of treatment ).- 33rd FEBS Congress // The FEBS Journal, 2008.- Athens Greece .-V.275.- Supplement1.-P.237.

Князєва М.В., Прокопюк А.В., Павлова Т.Д. Про можливість використання рівня цитокінів у моніторингу за впливом неоад’ювантної поліхемотерапії у хворих на рак яєчників // Медична хімія, Тернопіль,ТДМУ.-2009.-Т.11.-№4 .- С.80-82.

Knyazyeva M., Prokopyuk A., Pavlova T.  The content of glycosaminoglycans (GAG) as  part of a diagnostic complex evaluation of  treatment effect in ovarian cancer stages III-IV // The FEBS Journal, 2010.- Goteborg Sweden .-V.277  .- Supplement1.-P.198.

Князєва М.В., Прокопюк О.В., Павлова Т.Д. Біохімічні показники сполучної тканини в діагностичному комплексі оцінки ефективності лікування раку яєчників III-IV стадій // Український біохімічний журнал, 2010.-№4(додаток 2).-Т.82.-С. 19-20.

Бабаєва О.І., Князєва М.В. Комплекс біохімічних показників крові та сечі в діагностиці загрози розриву аневризми аорти// Український біохімічний журнал, 2010.-№4(додаток 2).-Т.82.-С. 41-42.

Knyazyeva M., Prokopyuk A., Pavlova T.   Significance of biochemical investigations in medicine (according to complex of treatment efficiency evaluation in ovarian cancer ) // The FEBS Journal, 2011.- Torino, Italy .-V.278  .- Supplement1.-P.213.

Князева М.В., Прокопюк А.В., Павлова Т.Д. К вопросу о влиянии оксидативного стресса на эффективность неоадъювантной полихимиотерапии  рака яичников III-IV ст. // Программа и тезисы докл. VII международной крымской конференция «Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии»,- ФГУ «Рос. кардиол. НП комплекс.-22-29 сентября 2011.-С.20  .

Прокопюк А.В., Князева М.В., Павлова Т.Д. К вопросу о критериях оценки эффективности лечения рака яичников III-IV стадий // Таврический медико-биологический вестник.- 2012.-Т.15, №2, ч.2 (58).- С.177-181

Прокопюк О.В., Князева М.В., Павлова Т.Д. Спосіб оцінки ефективності лікування хворих на рак яєчників: Заявка u 2011 10736 від 06.09.2011. // Патент на корисну модель UA № 72412 від 28.08.2012.- Бюл.№16.-28.08.2012.

Князева М.В. Преподавание биохимии в медицинских вузах- путь к формированию клинического мышления у будущих врачей // Modern medicine and pharmaceutics: actual problems and prospects of development- Materials digest of the XXX International Research and Practice Conference and the II Stage of the Championship in medical and pharmaceutical sciences.- IASHE.- London, 2012.- P.57-58.

Князева М.В., Прокопюк А.В., Павлова Т.Д.  Способ оценки эффективности неоадъювантной полихимиотерапии у больных раком яичников III-IV стадий // Health as a factor of quality and lifetime of biological species.- Materials digest of the XXXVIII International Research and Practice Conference and the III Stage of the Championship in medicine, pharmaceutics and veterinary  sciences.- IASHE.- London, 2013.- P.46-49.

Прокопюк А.В., Князева М.В., Павлова Т.Д. Перспективы лечения рака яичников III-IV стадий // Таврический медико-биологический вестник.- 2013.-Т.16, №2, ч.1 (62).- С.190-192.

Knyazyeva M., Prokopyuk A. Targeting ovarian cancer at the molecular mechanisms level of the treatment efficiency increase // The FEBS Journal, 2013.- St. Petersburg, Russia..-V.280.- Supplement1.-P. 389.

Князева М.В. О стратегии преподавания биохимии в медицинских вузах- современные взгляды на проблему // Сборник научных трудов SWorld.- Выпуск 1(38). Том 25.- Иваново : МАРКОВА А.Д., 2015.-С.45-49.

Князева М.В. Особенности минерального обмена в тканях костно-суставной и сердечно-сосудистой систем при стрессе // Мат. XII науч.-практ. интернет-конф. «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в  странах Европы и Азии».- Сборник научных трудов.- Переяслав-Хмельницкий, 2015.-С.10-12.

Knyazyeva M., Prokopyuk A. Glycosaminoglycans – from abstract knowledge to the use of knowledge in clinical medicine // The FEBS Journal, 2015.- Berlin, Germany.-V. 282.- Supplement1.- P16-009.-P.276.

А.В. Прокопюк, М.В. Князева, Т.Д. Павлова . К вопросу об   индивидуализации лечения больных раком яичников  III-IV стадий // Мат. научно-практ. конф. «Новейшие методы диагностики и лечения онкологических заболеваний».- Сборник научных трудов.- Харьков, 2015.-С.77.

Князева М.А. Курс лекций по биохимии ( для студентов медицинских вузов): Учебно-методическое пособие. 5-е изд., испр. и доп.- Харьков:. «Цифрова друкарня №1», 2015.- 340 с.

Инновационные подходы к развитию медицины, фармацевтики и эколого-биологических исследований.: монография [ авт.кол. :  Князева М.В., Колесов С.В., Хохленкова Н.В. и др.].- Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015.- 192 с.: ил.., табл.

Князєва М.В., Прокопюк О.В. Біохімічні критерії оцінки ефективності неоад’ювантної поліхіміотерапии (НПХТ) у хворих на рак яєчників III-IV стадій // Матеріали VIII наук.-практ. конференції «Досягнення клінічної фармакології  та фармакотерапії на шляхах доказової медицини», Вінниця, 2015.- С.51.

Участь у міжнародних конференціях:

2010 р. – Стендова доповідь на  35 конгресі FEBS , Goteborg Sweden, на тему “ The content of glycosaminoglycans (GAG) as  part of a diagnostic complex evaluation of  treatment effect in ovarian cancer stages III-IV ”.

2010 р.-  усна доповідь на пленарному засіданні секції «Медична біохімія» на Х Украінському біохімічному  з’їзді в м. Одеса на тему: «Біохімічні показники сполучної тканини в діагностичному комплексі оцінки ефективності лікування раку яєчників III-IV стадій».

2010 р.- усна доповідь, VI международной крымской конференция «Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии»  на тему: «Свободнорадикальные процессы у больных раком яичников III-IV стадий и состояние соединительной ткани» , Судак

 2011 р. – Стендова доповідь на 36 FEBS Congress, Torino, Italy на тему: «Significance of biochemical investigations in medicine (according to complex of treatment efficiency evaluation in ovarian cancer )».

2011 р.- усна доповідь на VII международной крымской конференция «Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии», Судак , на тему: «К вопросу о влиянии оксидативного стресса на эффективность неоадъювантной полихимиотерапии  рака яичников III-IV ст.».

2012 р.- доповідь на інтернет-конференції  “Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте”.- Одесса на тему: «Характеристика способа оценки эффективности неоадъювантной полихимиотерапии у больных раком яичников III-IV стадий».

2012 р.- доповідь на міжнародній інтернет-конференції XXX International Research and Practice Conference and the II Stage of the Championship in medical and pharmaceutical sciences.- London, на тему: «Преподавание биохимии в медицинских вузах- путь к формированию клинического мышления у будущих врачей».

2012 р.- усна доповідь на VIII международной крымской конференции «Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии», Судак, на тему: «Особенности процессов свободнорадикального окисления при аневризме аорты с угрозой разрыва, связь с соединительной тканью аорты».

2013 р.-стендова доповідь на 38 FEBS Congress, Санкт-Петербург на тему: «Targeting ovarian cancer at the molecular mechanisms level of the treatment efficiency increase».

2013 р. – усна доповідь на IX международной крымской конференция «Окислительный стресс и свободнорадикальные патологии».- Судак, Крым, на тему: «Особенности преподавания вопросов свободнорадикальных патологий в курсе «Биохимия» в медицинских вузах»

2015 р. – учасник 40-го Конгреса FEBS у Берліні, учасник науково-практичних конференцій у Вінниці та Харкові, двох Інтернет-конференцій, організованих національним університетом у м. Переяслав-Хмельницький та SWorld.

Підвищення кваліфікації (за 5 років):

2008 р.- як підвищення кваліфікації зарахована участь у 29, 30, 31, 32 й 33 конгресах FEBS у Варшаві, Будапешті, Стамбулі, Відні, Афінах.

2013 р. – Харківський національний медичний університет, кафедра біохімії

Керівництво студентською науковою роботою:

М.В. Князєва керує  дипломними роботами студентів.

Основна тематика дипломних робіт охоплює експериментальні та клінічні дослідження механізмів адаптації метаболізму за умов стресу.

Рецензування наукових робіт, авторефератів кандидатських та докторських дисертацій

2013- Войтенко Валерії Володимирівни «Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією», к.б.н.

2013- Длябога Юлії Зиновіївни «Склад ліпідів і жирних кислот  в організмі щурів за експериментальної гіперхолестеринемії та її корекції », к.б.н.

2013- В.О. Чернишенка „Фібриногеназа із отрути Echis multisquamatis як інструмент вивчення ролі ВβN-домену фібриногену в протеїн-протеїнових взаємодіях”, к.б.н.

2013- Цикл наукових праць 1985-2013 років колективу авторів із  Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України та Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України на присудження Державної премії в галузі хіміко-біологічних і медичних наук.