Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Нікітченко Ірина Василівна

Кандидат біологічних наук, доцент.

e-mail

Google Академія, ResearchGate

Випускниця кафедри біохімії Харківського державного університету імені О.М. Горького. (Кваліфікація: Біохімік. Викладач). Закінчила аспірантуру при кафедрі біохімії. В 1987 р. отримала ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія.

Тема кандидатської дисертації: «Метаболизм гема и некоторые механизмы регуляции дельта-аминолевулинатсинтазы  и гемоксигеназы в печени крыс разного возраста».

З 1987 р. працювала в НДІ біології молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, а з 1997 р. – старшим науковим співробітником на кафедрі біохімії. З 2000 р. працює викладачем на кафедрі біохімії. У 2002 р. отримала звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Є куратором академічної групи.

Була відповідальним виконавцем НДР кафедри біохімії за тематикою «Роль системи гем-гемоксигеназа в адаптації метаболізму при оксидативному стресі за умов модуляції рівня NO-радикалів» (2000-2011рр.)

Викладає навчальні курси

  • для бакалаврів (біол.ф-т): загальний курс «Біохімія» (2 курс), спецкурс «Структура і функції нуклеїнових кислот» (4 курс), спецпрактикум «Методи дослідження амінокислот і білків» (4 курс).
  • для магістрів (біол.ф-т, спеціальність «біохімія»): спецкурс «Регуляція обміну речовин», спецпрактикуми «Методи дослідження нуклеїнових кислот», «Методи молекулярної діагностики»

Наукові інтереси:

  • Роль гемоксигеназної системи в механізмах адаптації за дії чинників, що спричинюють розвиток оксидативного стресу.
  • Механізми регуляції ключових ферментів метаболізму гему.
  • Біологічні функції гему і гемопротеїнів.
  • Прооксидантно – антиоксидантна система за  дії чинників, що спричинюють гемоліз та/або міоліз у ссавців.
  • Механізми регуляції експресії генів.

Основні наукові публікації:

1.         Калиман П.А. Манандхар С.П, Никитченко И.В. Роль гема в регуляции триптофан-2,3-диоксигеназной активности и содержания цитохрома Р-450 в печени крысы // Биохимия.-1989.-Т. 54, № 10.- С.1719-1723 (імпакт-фактор=1,4).

2.         Калиман П.А.,  Баранник Т.В., Никитченко И.В., Сокол О.А. Метаболизм гема и гемопротеинов в печени крыс при введении хлорида ртути // Укр.биох.журн.– 1999.– №6. – С. 53 – 57 (Scopus).

3.         Kaliman P.A., Nikitchenko I.V.,  Sokol O.A. Strelchenko E.V. Regulation of Heme Oxygenase Activity in Rat Liver during Oxidative Stress Induced by Cobalt Chloride and Mercury Chloride // Biochemistry (Moscow).-  2001.-  Vol.66, No.1.- P. 72-82 (імпакт-фактор=1,4).

4.         Стрельченко Е. В., Никитченко И. В., Калиман П. А.  Гемоксигеназная активность в органах крыс при введении хлорида кадмия // Укр. біохім. журн., 2002. – Т. 74, № 5.- С. 108 -112 (Scopus)..

5.         Tatyana Barannik, Natalya Inshina, Iryna Nikitchenko, Olga Pavichenko, Ekaterina Strel’chenko, Pavel A. Kaliman. Possible role of heme oxygenase in ability of propranolol or trypthan to protect liver microsomal cytochromes under mercury chloride action // Exp. Biol. Med. – 2003 .- V.228, N 5– P.633 (імпакт-фактор=2,5).

6.         Калиман П.А., Стрельченко Е.В., Никитченко И.В., Филимоненко В.П. Гемоксигеназная активность и некоторые показатели антиоксидантной защиты в печени и почках крыс при глицерольной модели рабдомиолиза //Бюллетень экспериментальной биологии и медицины.- 2003. Т.135, № 1. – С.45-48 (імпакт-фактор=0,3).

7.         Iryna Nikitchenko, Ekaterina Strel’chenko, Natalya Inshina, Pavel A. Kaliman. Effect of sodium nitroprusside on heme oxygenase activity in some organs of rats// Annales Universitatatis Mariae Curie-Sklodowska. Lublin – Polonia.-2005.- Vol. XVIII, N 2, 15, – p. 105-108. (Польща).

8.         Fylymonenko V., Barannik T., Nikitchenko I., Pavychenko O., Inshina N., Ganusova G., Kaliman P.A. Availability of free heme for signaling under action of agents causing hemolysis and anaemia in rats, 6th Parnas Conference “Molecular mechanism of cellular signaling”, Krakov, Poland, May 30th-June 2nd, 2007 // Acta Biochimica Polonica. – 2007. – Vol. 54, Suppl 2. – P. 39.( імпакт-фактор=1.6)

9.         Калиман П.А., Филимоненко В.П., Никитченко И.В. Гемоксигеназная активность в тканях сосудов и сердца крыс при совместном введении ингибитора NO-синтаз и хлорида гемина // Укр. біохім. журн., 2008. – Т.80, № 2. – С. 93-99 (Scopus).

10.       Филимоненко В.П., Никитченко И.В., Калиман П.А. Антиоксидантные эффекты L-аргинина в сердце крыс при экспериментальном рабдомиолизе // Укр. біохім. журн., 2009, т. 81, № 1, с. 114-121 (Scopus).

11.       Филимоненко В.П., Нікітченко І.В., Каліман П.А. Вплив L-аргініну на прооксидантно-антиоксидантний статус судин та легень щурів в умовах експериментального рабдоміолізу// Фізіол. журн. – 2009. – Т.55 – №5. – С.64-71 (Scopus).

12.       Филимоненко В. П., Нікітченко І.В., Каліман П.А. Гемоксигеназна активність у тканинах щурів в умовах інгібування NO-синтаз // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 113–116.

Індекс Хірша (h-index) = 2 (Scopus)

Участь у міжнародних конференціях:

2007 р. –  Стендова доповідь на ІІ з`їзді Українського товариства клітинної біології, Київ, 23-26 жовтня 2007 р. Тема доповіді: «Вплив NO-радикалів на прооксидантно-антиоксидантний статус печінки і крові щурів за умов оксидативного стресу».

2008 р. –   Усна доповідь на V Львівсько-Люблінській конференції з експериментальної та клінічної біохімії, Львів, 15-16 травня 2008 р. Тема доповіді: «The action of NO-synthase inhibitor on the regulation of heme oxygenase activity by heme in different organs and tissues of rats»    Презентація

2011 р. –   Усна доповідь на VII міжнародній науково-технічній конференції «Актуальные вопросы биологической физики и химии. БФФХ – 2011». Севастополь, 26-30 квітня 2011р. Тема доповіді: «Влияние L-аргинина на некоторые показатели метаболизма гема у крыс при экспериментальном рабдомиолизе»             Презентація

Підвищення кваліфікації (за 5 років):

2010 р. – Інститут проблем кріобіології та кріомедицини НАН України, м. Харків (відділ кріобіохімії)

2010 р. –   ХНУ імені В.Н.Каразіна (ф-т комп’ютерних наук, курс «Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі»)

Керівництво студентською науковою роботою:

І.В. Нікітченко керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів. Основна тематика бакалаврських та дипломних робіт охоплює експериментальні дослідження показників прооксидантно-антиоксидантної системи, вмісту та активності гемопротеїнів, ролі гемоксигеназної системи в механізмах адаптації за дії чинників, що спричинюють розвиток оксидативного стресу та ін.

Наукова робота Т.В. Кіприч «5-АЛК-синтазная активность в печени крыс при совместном введении хлорида гемина и Nω –нитро-L-аргинина», яка була виконана під керівництвом  І.В. Нікітченко, зайняла  друге місце на Всеукраїнському конкурсі студентських робіт у м. Запоріжжі в 2008 р.

Деякі публікації за результатами бакалаврських та дипломних робіт під керівництвом

І.В. Нікітченко:

1.         Иванова Т.П., Никитченко И.В. Супероксиддисмутазная и каталазная активности в печени крыс при совместном введении хлорида кадмия и нитропруссида натрия или L-аргинина // Збірка матеріалів І Міжнародної конференції молодих вчених “Сучасні проблеми екології”.– Запоріжжя, 2005.– С.52-53.

2.         Киприч Т.В., Никитченко И.В. Содержание свободного гема и 5-аминолевулинат-синтазная активность в печени крыс при совместном введении Nω-нитро-L-аргинина и хлорида гемина// Матеріали ІІ міжнародної конференції молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери». Харків, 19-21 листопада 2007 р. – С.33-34.

3.         Нікітченко І. В., Павіченко О. В., Іванова Т. П., Филимоненко В. П., Бараннік Т. В., Каліман П. А. Вплив NO-радикалів на прооксидантно-антиоксидантний статус печінки і крові щурів за умов оксидативного стресу // В кн.: 2-ий з`їзд Укр. тов-ва клітинної біології. Збірник тез. Київ, 2007, с.77.

4.         Губергриц Р.А., Филимоненко В.П. Гемоксигеназная активность и содержание гема в разных органах крыс при экспериментальном рабдомиолизе// Матеріали ΙΙΙ міжнародної конференції молодих науковців «Біологія: від молекули до біосфери». Харків, 18-21 листопада 2008 р. – С.33-34.

5.         Филимоненко В.П., Звягіна Т.С.. Розвиток оксидативного стресу у серці щурів за умов експериментального рабдоміолізу// Матеріали V національного конгресу патофізіологів України «Сучасні проблеми патофізіології: від молекулярно-генетичних до інтегративних аспектів». Запоріжжя, 17-19 вересня 2008 р. – Патологія. – 2008. – Т. 5. – №3. – С. 114.

6.         Филимоненко В.П., Каліман П.А., Олександрова А.В. Деякі показники прооксидантно-антиоксидантного статусу серця щурів за умов гліцерольної моделі рабдоміолізу на фоні попереднього введення L-аргініну// Матеріали міжнародної наукової конференції «Біофізичні механізми функціонування живих систем». Львів, 16-18 жовтня 2008 р. – С.98.

7.         Филимоненко В.П., Никитченко И.В., Звягина Т.С.. Гемоксигеназная активность в сердце и легких крыс при глицерольной модели рабдомиолиза на фоне предварительного введения L-аргинина// Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми сучасної біохімії та клітинної біології». Дніпропетровськ, 30-31 жовтня 2008 р. – С. 113.

8.         Филимоненко В. П., Губергриц Р. А., Никитченко И. В., Калиман П. А. Влияние L-аргинина на гемоксигеназную активность в сердце и сосудах крыс при глицерольной модели рабдомиолиза. //Научные Труды II съезда физиологов СНГ. 29-31 октября 2008, Кишинеу (Кишинев), Молдова, с. 125-126.

9.         Obrooch A.V., Lycova O.A., Puzanova V.S., Fylymonenko V.P., Nikitchenko I.V. The action of L-arginine and Zn-protoporphyrin on someparameters of antioxidant-prooxidant balance in rat tissues under experimental rhabdomyolysis// Матеріали ΙV міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція». Одеса, 16-19 вересня 2009 р. – Одеса: Печатный дом, 2009. – С.166-167.

10.       Nikitchenko I.V., Fylymonenko V.P., Gubergrits R.A., Prokopenko M.Yu. and Kaliman P.A. Effect of L-arginie on some parameters of heme metabolism in rats under experimental rhabdomyolysis// Материалы шестой национальной научно-практической конференции с международным участием «Активные формы кислорода, оксид азота, антиоксиданты и здоровье человека». Смоленск (Россия), 14-18 сентября 2009 г. – С. 177-178

11.       Гайлевич Э.О., Водоп’янова О.А., Матасова Я.В., Филимоненко В.П. Гемоксигеназная активность, содержание гема и ТБК-реагирующих продуктов в митохондриальной фракции печени и почек крыс при рабдомиолизе Материалы VI международной конференции молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы», Харьков, 2011. С. 86-88.

12.       Никитченко И.В., Крыжная С.И., Кузнецова А.В., Филимоненко В.П. Влияние бензола на некоторые показатели метаболизма гема в разных отделах головного мозга крыс// Материалы VIII международной научно-технической конференции «Актуальные вопросы биологической физики и химии. БФФХ – 2012». Севастополь, 23-27 апреля 2012 г. – С.230-231