Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Охріменко Світлана Михайлівна

Доцент кафедри біохімії,кандидат біологічних наук.

Ауд. 2-5, тел. 707-55-02,

e-mail:

Google Академія, ResearchGate

Випускниця кафедри біохімії Ростовського державного університету. (Кваліфікація: Біолог. Викладач біології та хімії). В 2007 р. отримала ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.04 – біохімія.

Тема кандидатської дисертації: «Активність амінотрансфераз та аргінази в деяких органах щурів при дії хлориду кобальту та ртуті».

З 1992 р. працює викладачем на кафедрі біохімії. У 2012 р. отримала звання доцента.

Є членом навчально-методичної комісії біологічного факультету, виконує обов’язки секретаря Харківського відділення Українського біохімічного товариства, постійно є куратором академічної групи.

Викладає навчальні курси:

 • для бакалаврів (біол.ф-т): «Імунологія» (3 курс), спецкурси «Молекулярна імунологія» (4 курс), «Ензимологія» (4 курс), спецпрактикуми “Ензимологія”, “Методи дослідження вуглеводів та ліпідів” (4 курс), педагогічна практика в школі (4 курс)
 • для магістрів (біол.ф-т, спеціальність «біохімія»): асистентська педагогічна практика
 • для студентів медичного факультету (2 курс): «Біологічна хімія»

Методичні посібники (за 5 років)

 1. Буланкіна Н.І., Охріменко С.М., Ганусова Г.В. Методи дослідження ліпідів та вуглеводів. Методичні вказівки. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2006.– 52 с.
 2. Охріменко С.М., Буланкіна Н.І. Дослідження активності ферментів у біології та медицині.  Навчально-методичний посібник. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010.– 160 с.

Наукові інтереси:

 • Механізми адаптації організму за екстремальних умов
 • Роль SH-вмісних сполук в механізмах розвитку оксидативного стресу
 • Механізми регуляції активності тирозинамінотрансферази за умов оксидативного стресу
 • Роль аргінази у взаємовідносинах аргіназа-NO-синтаза за умов оксидативного стресу
 • Роль індивідуальних особливостей стану нервової системи в адаптивних реакціях на екстремальні чинники
 • Стан систем неспецифічного та адаптивного імунітету за умов патології

Основні наукові публікації:

 1. П.А.Калиман, С.М.Охрименко   Цикл глюкоза-жирные кислоты при оксидативном стрессе у крыс, вызванном хлоридом кобальта // Укр. біохім. журн. – 2005. – т.77, №2. – С.154 – 158 (Scopus).
 2. Каліман П.А., Охріменко С.М. Стан вуглеводного та азотистого метаболізму в тканинах щурів за експериментального рабдоміолізу // Укр. біохім. журн. – 2012. – т.84, №1. – С.79 – 85 (Scopus).
 3. S.Okhrimenko, M.Yakovenko The influence of cobalt chloride and unitiol on the lipid peroxidation processes  and the indices of energy metabolism in the rats’ organs // Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Lublin-Polonia. – 2008. –  Vol. XXI, № 2, 49. – Р.251-253.(Польща)
 4. Каліман П.А., Охріменко С.М. Вплив аргініну на показники азотного та вуглеводного метаболізму у щурів при  експериментальному  рабдоміолізі //  Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, серія Біологія – 2011. – Вип. 14, № 971. –  С. 11-15.
 5. Охріменко С.М., Панова Н.Є., Журова М.А., Загайко А.Л. Вплив хлориду кобальту та екстракту виноградних кісточок на показники стрес-реакції та азотного обміну у щурів // Мед. хімія. – 2009, №4. – С.98-100.
 6. С.М.Охріменко, П.А.Каліман Вплив унітіолу на стан енергетичного метаболізму у щурів при введенні хлориду кобальту // Укр. біофарм. журн. – 2009. – Т. 1, № 3. –  С. 34-38.
 7. Охріменко С.М., Панова Н.Є. Показники стрес-реакції в експериментальній моделі рабдоміолізу// Фізіологічний журн. – 2010. – Т. 56, №2. – С.139-140.
 8. Охріменко С.М. Регуляція активності тирозинамінотрансферази печінки щурів за умов оксидативного стресу// Медична хімія. – 2006. – №2. – С.105-108.
 9. Охрименко С.М.  Влияние триптофана на некоторые показатели азотистого обмена у крыс при оксидативном стрессе, вызванном солями кобальта и ртути// Вісник Дніпропетровського університету – 2006. –  №3/2. – С. 134-137.
 10. С.М. Охрiменко, П.А. Калiман  Механiзми збереження гомеостазу при оксидативному стресi, спричиненому надходженням до органiзму сполук важких металiв// Патологiя –  2008. – Т. 5, №3. – С. 63.
 11. С.М. Охрименко  Механизмы адаптации при оксидативнос стрессе, вызванном введением хлорида кадмия/ Научные труды II съезда физиологов СНГ. Кишинэу (Кишинев), Молдова. – 2008. – C. 254.
 12. Охрiменко С.М., Калiман П.А. Метаболiчнi ефекти унiтiолу у щурiв при оксидативному стресi, спричиненому введенням хлориду кобальту// Вiсник Вiнницького нацiонального медичного унiверситету – 2008. – №12(1). – С. 254-255.
 13. Охрименко С.М., Гурьева Н.Ю., Калиман П.А. Адаптация ферментов липидного и азотистого обмена у крыс при оксидативном стрессе, вызванном солями кобальта и ртути // Вісник Харківського університету. Серія: Біологія. – 2005. – № 1-2. –  С.56-60.
 14. Охріменко С.М., Яковенко М.Г. Механізми формування захисних реакцій у щурів за введення хлориду кадмію// Укр. біох. журн. Матеріали Х Українського біохімічного з’їзду. – 2010. – Т.82, №4 (додаток 2). – С.291.
 15. Калиман П.А., Охрименко С.М., Ганусова Г.В. Показатели углеводного и энергетического метаболизма у крыс при введении хлорида кобальта и унитиола/ Научные труды IІІ съезда физиологов СНГ. Москва-Ялта. – 2011. – С. 256.

Участь у міжнародних конференціях:

 1. 2010 р. – Стендова доповідь на  IX міжнародному симпозіумі “Биологические механизмы старения”, Харків. Тема доповіді “Особливості метаболізму при експериментальному рабдоміолізі у щурів різного віку”.
 2. 2009 р. – Стендова доповідь на IV International  Young Scientists conference, Одеса.  Тема доповіді: «The influence of cobalt chloride and the extract of grape pits on parameters of stress reaction  and SH-groups content in rat liver»
 3. 2006 р. – Стендова доповідь на VII  міжнародному симпозіумі “Биологические механизмы старения”, Харків. Тема доповіді: «Активность тирозинаминотрансферазы при оксидативном стрессе у крыс разного возраста»

Підвищення кваліфікації (за 5 років):

 • 2008 р. – Харківський національний медичний університет, кафедра біохімії
 • 2010 р. – ХНУ ім. В.Н.Каразіна (ф-т комп’ютерних наук, курс «Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі»)

Керівництво студентською науковою роботою:

С.М.Охріменко керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів.

Основна тематика бакалаврських та дипломних робіт охоплює експериментальні дослідження механізмів адаптації метаболізму за умов оксидативного стресу.

Деякі публікації за результатами бакалаврських та дипломних робіт під керівництвом С.М.Охріменко:

 1. Охрименко С.М., Гурьева Н.Ю., Калиман П.А. Адаптация ферментов липидного и азотистого обмена у крыс при оксидативном стрессе, вызванном солями кобальта и ртути// Вісник Харківського університету. Серія: Біологія. – 2005. – № 1-2. –  С.56-60.
 2. Охріменко С.М., Панова Н.Є., Журова М.А., Загайко А.Л. Вплив хлориду кобальту та екстракту виноградних кісточок на показники стрес-реакції та азотного обміну у щурів // Мед. хімія. – 2009. – №4. – С.98-100.
 3. С.М.Охріменко, Н.Є.Панова   Показники стрес-реакції в експериментальній моделі рабдоміолізу// Фізіол. журнал.  Матеріали XVIII з’їзду Укр. фізіол. товариства з міжнародною участю. – Одеса. – 2010. – Т.56, №2. – С.139-140.
 4. Гончаренко М.С., Коновалова Е.О., Охрименко С.М., Ганусова Г.В., Майстренко О.С., Гурина Н.В. Действие сиропа «Валеотон» на некоторые показатели метаболизма крыс при введении солей марганца и свинца// Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 12-14 квітня 2007 р., Харків. – 2007. – Т. 2. – С. 73-78.
 5. Ганусова Г.В., Охрименко С.М., Пуста М. И., Зозуля С. Н. Влияние хлорида кобальта и унитиола на активность ферментов глюконеогенеза и показатели энергетического метаболизма в печени и сыворотке крыс // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції „Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку”, м. Харків, 8-10 квітня 2010 р. – 2010. – Т. 1. – С. 90-95.
 6. С.М.Охрименко, Н.Ю.Гурьева   Влияние солей кобальта и ртути на активность липазы жировой ткани и β-оксибутиратдегидрогеназы печени крыс / Збірка матеріалів Першої міжнародної конференції молодих вчених „Сучасні проблеми екології” 28-30 вересня 2005 р. Запоріжжя. – 2005. – С. 60-61.
 7. С.М.Охрименко, И.М.Панченко, Т.В.Водолажченко   Влияние солей кобальта и ртути на активность аминотрансфераз печени крыс/ Збірка матеріалів Першої міжнародної конференції молодих вчених „Сучасні проблеми екології” 28-30 вересня 2005 р. Запоріжжя. – 2005. – С. 61-62.
 8. Охрiменко С.М., Зозуля С.М., Панова Н.Є.  Метаболiчнi ефекти, спричиненi введенням хлориду кадмiю, у щурiв рiзного вiку/ Материалы VIII международного симпозиума «Биологические механизмы старения». Харьков. – 2008. – С. 47-48.
 9. Зозуля С.М., Надворна О.М., Задніпровська Н.О., Охріменко С.М. Вплив хлориду кобальту та унітіолу на деякі показники азотного та вуглеводного обміну у щурів лінії Вістар / Тези доповідей молодих учених. Матеріали ІІ міжнародної конференції молодих учених “Біологія: від молекули до біосфери” (19-21 листопада 2007 року). Харків. – 2007. – С. 36-37.
 10. Panova N.E., Zhurova M.A., Okhrimenko  S.М.  The influence of cobalt chloride and the extract of grape pits on  parameters of stress reaction  and SH-groups content in rat liver / Materials of  IV International   Young Scientists conference  “Biodiversity.  Ecology.  Adaptation.  Evolution”  Odesa. – 2009. – Р. 168-169.
 11. Охріменко С.М., Яковенко М.Г., Журова М.А., Корх Н.В., Овчаренко С.В., Морозова О.С.  Особливості метаболізму при експериментальному рабдоміолізі у щурів різного віку / Материалы IX Международного симпозиума «Биологические механизмы старения». Харьков. – 2010. – С.60-61.
 12. Morozova E.S., Okhrimenko  S.М. Indices of carbohydrate and nitrogen exchange in conditions of expe-rimental rhabdomyolysis   оf  rats.  / Proceedings of the V International Young scientists conference «Biodiversity, Ecology. Adaptation. Evolution» (June 13-17, 2011).–  Odesa: Pechatniy Dom. – 2011.– P.167-168.
 13. Журова М.А. Влияние хлорида кобальта и экстракта виноградных косточек на содержание SH-групп в печени крыс и показатели азотистого метаболизма в сыворотке крови крыс / Материалы ІV международной конференции молодых ученых «Биология: от молекулы до биосферы», Харьков, 2009. – С. 35-36.