Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Сєдова Крістіна Володимирівна

Доцент кафедри біохімії, канд. біол. наук

Ауд. 2-5, тел. 707-55-02,

e-mail: Kristina.Sedova[at]gmail.com

Google Академія, ResearchGate

Випускниця кафедри ботаніки Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (кваліфікація: Біолог. Викладач біології та хімії).

Закінчила аспірантуру при НДІ біології ХНУ. В 2005 р. отримала ступінь кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Тема кандидатської дисертації: «Механізми комбінованої стійкості до дії важких металів і високої температури».

З 2005 р. працює викладачем на кафедрі біохімії.

З 2006 р. виконує обов’язки куратора академічної групи.

Викладає навчальні курси:

 • для бакалаврів: «Біоорганічна хімія», «Біологічна хімія» (біол. ф-т, 2 курс); «Біохімія людини» (філософ. ф-т, 2 курс); «Біологічна хімія» (ФФМ, 2 курс);
 • для магістрів (біол.ф-т, спеціальність «біохімія»): «Охорона праці в галузі».

Методичні посібники (за 5 років):

 1. Седова К. В., Ганусова Г. В., Князева М. В. Биологическая химия: методические указания к лабораторному практикуму для студентов медицинского факультета – Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. – 141 с.

Наукові інтереси:

 • механізми адаптивної відповіді клітини на стрес-фактори.

Основні наукові публікації:

 1. Божков А.И., Мензянова Н.Г., Седова К.В., Голтвянский А.В. Влияние высокой температуры на чувствительные и резистентные к ионам меди клетки Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta) // Альгология. – 2010. – Т.20, № 4. – С. 413 – 431.
 2. Кот Ю.Г., Фальченко Е.В., Морозова Е.С., Перский Е.Э., Седова К.В., Эль Та’алу А.Б. Зависимость содержания коллагена и гликозаминогликанов в культуре фибробластов от числа их клеточных делений // Биохимия. – 2010. – Вып. 12, № 920. – С. 5 – 9.
 3. Е.Э. Перский, А.А. Божков, К.В. Седова. Влияние комплекса низкомолекулярных олигопептидов и полисахаридов на некоторые показатели иммунной системы животных с экспериментальным гепатитом// Биол. Вестник. – 2010. – Т. 14, № 1. – С. 30-33.
 4. A.I. Bozhkov, N.G. Menzyanova,  K.V. Sedova, A.V. Goltvyanskiy. The influence of high temperature on cells of Dunaliella viridis Teod. (Chlorophyta) sensitive and resistant to copper ions // Algologia. – 2011. – V. 13, № 3. – С. 203 – 222.
 5. Кот Е.В., Кот Ю.Г., Сєдова К.В., Перский Е.Э. Связь между вынужденными колебаниями интегринов, степенью полимеризации актина цитоскелета и содержанием свободного Са2+ фибробластов// Вестник Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, сер. Биология. – 2012. – Вып. 15, № 1008. – С. 12 – 15

Участь у міжнародних конференціях:

 1. 2008 р. – VIII міжнародний симпозіум «Біологічні механізми старіння», Харків, 2008 р.
 2. 2010 р. – XVIII з`їзд Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю,  Одеса.
 3. 2011 р. – Міжнародна наукова конференція “Каразінські природознавчі студі”, Харьків, 2011 р.

Підвищення кваліфікації (за 5 років):

 • 2010 р.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра генетики, свідоцтво № 63;
 • Головний навчально-методичний центр національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці, посвідчення № 180-10-21

Керівництво студентською науковою роботою:

К.В. Сєдова керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів.